เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ร่วมกับบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)