ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 COT จัดปฐมนิเทศโครงการ โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง