เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 COT ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุนชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)