เอกสารประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (บ้านไผ่)