เอกสารสรุปประชุมการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (บ้านไผ่) ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด(บ้านไผ่)