ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)