13-17 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปัตตานี