14 ตุลาคม 2563 – ประชุมติดตามความก้าวหน้าและลงพื้นที่ดูงาน โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน