24 มิถุนายน 2565 – ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการงานที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน