24- 25 กุมภาพันธ์ 2563: กรรมการ COT ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร