26 เมษายน 2565 – ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการงานที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน