6-10 มิถุนายน 2565 – ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว โครงการร่วมบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา