ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรม
 • สามารใช้ ASP.Net ด้วย Visual C# (Web) หรือ C#.Net (win) และสามารถใช้เครื่องมือ Tools Microsoft Visual Studio
 • สามารถพัฒนา Web Application และ Mobile Application
 • สามารถออกแบบ Report Layout โดยใช้ Tools ต่างๆ หรือ Dashboard Tools ต่างๆ
 • สามารถติดต่อฐานข้อมูลในการทำ Design CSS และ Web Application
 • มีความรู้พื้นฐานข้อมูล Mocrosoft SQL Server และๅ MySQL
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Databse Design หรือ System Analyst และ Object Oriented
 • สามารถเขียนโปรแกรม coding หรือ MySQL Workbench

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่ในด้านของ Programming เพื่อรองรับการปฏิบัติทั้งภายในองค์กรและรับงานที่เป็นโครงการ สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โมบายแอพฯ วิเคราะห์ และออกแบบระบบภายในองค์กร และในส่วนของงานที่โครงการต่างๆ/li>
 • งานตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา-งานทาง
 • ประสบการณ์ 3-12 ปี ด้านออกแบบงานทาง งานถนน งานด้านสาธารณูปโภค
 • มีทักษะการใช้ Civil 3D, Auto CAD, MS. Word, MS. Excel, Power Point
 • มีประสบการณ์ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับถนนที่มีการออกแบบทางเรขาคณิตหรือประสบการณ์การจำลองการจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ออกแบบงานโครงสร้างงานสะพาน, ถนนทางหลวง, ทางด่วน รวมทั้งงานวางผัง การวางแนวถนน ทางแยก หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง
 • วิเคราะห์การจัดการจราจร (ระหว่างการก่อสร้างและเงื่อนไขถาวร)
 • จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

&nb

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการด้านการวางแผนวิเคราะห์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การสำรวจ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนยุทธศาสตร์ และอื่นๆ เป็นค้น
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด ติดต่อประสานงาน พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
 • ดูแลบริหารจัดการทีมงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำข้อเสนอ
 • บริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ของโครงการและฝ่าย
 • การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของโครงการ และระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ร่วมประชุมฝ่ายเพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่อฝ่ายบริหารทุกเดือน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านอาคารเขียว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป / มีใบเซอร์ Tree-A

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผน งบประมาณและกำกับควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบ
 • กำกับและควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมสนับสนุนข้อมูลประกอบการประเมินอาคารเขียวไทย พร้อมตรวจการติดตั้งและก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ประชุมติดตามงาน และเตรียมข้อมูลประชุม

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สย.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับและบริหารโครงการด้านการเงิน วางแผนงบประมาณโครงการ
 • ปฏิบัติงานมากกว่า 1 โครงการตามมอบหมาย
 • บริหารและจัดการโครงการ

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้างและการจัดทำรายงาน
 • มีความรู้ด้านการควบคุมงานโยธาและทำงานด้านเอกสารสามารถใช้ Computer ได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดำเนินการจัดทำเอกสาร รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน รายงานเล่มส่งงวดงาน
 • บันทึกรายงานการประชุม จดหมายเอกสารต่างๆ เอกสารหนังสืออนุมัติต่างๆ พร้อมจัดทำ Present การประชุม
 • ดูงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจแบบก่อสร้าง

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านสิ่งแวดล้อมและการลงพื้นที่
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ได้
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงาน/li>
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับฟังความเห็น

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ / วิศวะสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ได้
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทงานปิโตรเคมี

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพ

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านนิติกรรม-ธุรกรรมสัญญางานโครงการก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการประสานงาน การบริการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างต่างๆ
 • สนับสนุนการจัดทำร่างข้อเสนองาน (TOR)
 • จัดทำร่างสัญญา
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญา
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประจำไซต์งาน

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมดินและน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานศึกษาจัดทำแผนหลัก งานศึกษาความเหมาะสม หรืองานออกแบบเกี่ยวกับงานพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ หรืองานอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 • สามารถใช้โปรแกรม Hec-RAS, แบบจำลองสมดุลน้ำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านอุตุ-อุทกวิทยา
 • ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำและศึกษาสมดุลน้ำ
 • ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาด้านความต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป การควบคุมงานก่อสร้างและบริหารการก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สามัญวิศวกร)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างและบริหารสัญญาในตำแหน่ง Project Manager ของสัญญา
 • ตรวจสอบแบบ, เอกสารเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานโครงการและเอกสารโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • ทำร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือ

 

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202