ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน/กรมประชาสัมพันธ์

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบ/การควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขา สถาปัตยกรรมหลัก ระดับสามัญสถาปนิก
 • สามารถใช้ BIM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับดูแลงานด้านสถาปัตยกรรมทุกโครงการของฝ่ายฯ
 • จัดทำข้อเสนองาน
 • ตรวจสอบงานในโครงการ (เป็นครั้งคราว)

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบงานระบบสาธารณูปโภค ขนส่ง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีวิศวกร/สามัญวิศวกร
 • มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้เกี่ยวของในโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารงานโครงการในด้านออกแบบทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและขนส่ง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านเลขานุการสำนักงานหรือ Site งาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  ได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานพิมพ์และจัดเก็บเอกสารฝ่าย
 • ประสานงานภายใน-ภายนอก
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดเก็บพร้อมบันทึกข้อมูลของฝ่ายฯ
 • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน/ดินและน้ำ
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านทรัพยากรน้ำ/ชลประทาน
 • สามารถใช้โปรแกรม GIS และ แบบจำลอง HEC-RAS

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน
 • จัดทำเนื้อหาของรายงานที่เกี่ยวข้องของโครงการและประสานงานโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : 39 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการที่หลากหลาย
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลบริหารจัดการทีมงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
 • วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด
 • ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำข้อเสนอ
 • บริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ของฝ่าย
 • การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เจ้าของโครงการ ภายใน และระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ร่วมประชุมฝ่ายเพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้างานของฝ่ายต่อฝ่ายบริหารทุกเดือน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 15 ปี ด้านการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร ด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • แก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง และกำกับการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • ปฏิบัติงานประจำโครงการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สำรวจแผนที่กายภาพ
 • สำรวจเก็บรายละเอียดงานสนามและทำระดับ
 • สำรวจเก็บตำแหน่งด้วยเครื่องรังวัด

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานขึ้นทะเบียนต่างๆ
 • งานเอกสารของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาด
 • จัดทำเอกสารและสื่อต่างๆ
 • อื่นๆ ตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทำงาน 12 ปีขึ้นไปด้านงานก่อสร้าง, ที่ปรึกษาบริหารโครงการ หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารประเภทโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงานและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Power Point ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารและประสานงานก่อสร้างโครงการ
 • กำกับแผนงานและกำหนดแล้วเสร็จของงาน
 • แก้ไขปัญหาและนะนำแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดตามและเร่งรัดแผนงานก่อสร้าง
 • บริหารงบประมาณโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto Cad ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมงานติดตั้งและงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบแบบวัสดุในการติดตั้ง
 • ติดตามแผนงานก่อสร้างและเร่งรัดงาน
 • ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 • จัดทำเอกสารในงานก่อสร้างที่รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี, โท, เอก
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ภาษาที่เพิ่มเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านบริหารองค์กรหรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ
 • หมายเหตุ : ตำแหน่งงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ เสนอตามที่ท่านต้องการ หลังจากได้วิเคราะห์ธุรกิจของ COT แล้ว

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามรถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดได้
 • สามารถสื่อสารได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะและความสามารถในการทำงาน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านงานทางและสาธารณูปโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานและบริหารงานโครงการในการออกแบบและระบบสาธารณูปโภคและขนส่ง เขียนรายงาน ข้อเสนอ ประมาณราคาและออกแบบ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี การควบคุมงานก่อสร้าง/ออกแบบด้านวิศวกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานการดำเนินโครงการก่อสร้างของฝ่ายฯ
 • ตรวจสอบแบบ, เอกสารเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานโครงการและเอกสารโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.บ้านกลาง จ.ลำพูน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานถนน เขื่อน ป้องกันน้ำท่วม และกำแพงกันดิน
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสาร จดหมาย รายงานการประชุม รายงานประจำสัปดาห์ เดือน
 • จัดทำเอกสารนำเสนอ Power point
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายผู้รับจ้าง

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • ทำร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือ

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202