ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดซื้อต่อรองสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office word, excel ได้ดี
 • มีทักษะการต่อรองราคา การบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าต่างๆ ตามแต่ละหน่วยงานต้องการ
 • งานสนับสนุนงานธุรการของฝ่ายฯ
 • อื่นๆ ตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาาวดีรังสิต

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 2 ปี ด้านการประสานงานโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office word, excel, power point ได้ดี
 • มีทักษะการประสานงาน และมีทัศนคติในงานดี
 • หากมีเคยทำงานกับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านธุรการของโครงการ
 • การประสานงานโครงการ
 • จัดทำรายงานต่างๆ
 • บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน
 • และงานอื่นตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาาวดีรังสิต

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3-5 ปี ด้านการประสานงานโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office word, excel, power point ได้ดี
 • มีทักษะการประสานงาน และมีทัศนคติในงานดี
 • หากเคยทำงานกับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านการติดตามประเมินผล
 • การประสานงานโครงการ
 • จัดทำรายงานต่างๆ
 • บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน
 • ช่วยเหลืองานผู้เชี่ยวชาญ
 • และงานอื่นตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • มีประสบการณ์พัฒนา เขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป ด้านงานเอกสาร เลขานุการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office word, excel, power point ได้ดี
 • มีทักษะการประสานงาน การบริการ และมีทัศนคติในงานดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานเลขานุการ เอกสารทั่วไปของส่วนงาน
 • จัดทำข้อเสนอ, จัดทำรูปเล่มรายงานต่างๆ
 • บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน
 • ช่วยเหลืองานของนักวิชาการ
 • ดูแลและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายของส่วนงาน
 • และงานอื่นตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ Site งานต่างจังหวัดตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการควบคุมงานด้านไฟฟ้าและสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมงานระบบของอาคาร งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล
 • จดบันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจำวัน-เดือน
Salary : According to the company's salary structure for regular employment

Place of work : Head Office

Workdays : Monday - Friday (Full time)

Qualifications : - Bachelor's degree in Electrical/Mechanical/Power engineering or energy related fields. Master's degree will be an advantage.
         - Fluent in both written and spoken English.
         - Thai national will be preferred.
         - Experience at 1+ year in project management will be an advantage.
         - Experience in working with International donor organizations such as USAID, WB, ADB, etc. will be advantage.

Duties and Responsibilities :

– Report to the International Projects Specialist.
– Undertake assignment as project team member when eligible or qualified.
– Support the team members in desk research on technical data and information and in preparing English reports for clients.
– Coordinate with clients, team members and relevant stakholders to ensure smooth operation of the project.
– Participate  in field work, workshops and related activities.

– Attend department meetings as instructed.

– Attend to assignments as directed by the International Projects Specialist.

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ Site งานต่างจังหวัดตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานวิศวกรรมสำรวจ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สำรวจภูมิประเทศ
 • งานรังวัดด้วยสัญญาณระบบดาวเทียมนำหน (GNSS)

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ Site งานต่างจังหวัดตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานสำรวจ
 • ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ลงพื้นที่งานสำรวจรังวัด
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ขึ้นไปทางด้านเอกสารธุรการ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Word Excel ได้ดี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานทางด้านเอกสารของฝ่ายฯ
 • จัดเก็บข้อมูล จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ
 • รวบรวมเอกสารและรายละเอียดยื่นข้อเสนอของฝ่ายฯ
 • ประสานงานต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบงานก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม แก้ไขปัญหา/ควบคุมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุและแบบก่อสร้างงานเปลี่ยนแปลงงานต่างๆ
 • กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ วิธีการทดสอบวัสดุ ให้สอดคล้องกับรูปแบบตามสัญญา
 • วางแผนงานและติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง โดยประสานงานกับทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานปัญหา-อุปสรรคและพิจารณาการแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • ประชุมติดตามงาน นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ประสานงานเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภาคีสถาปนิก

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบงานก่อสร้างและรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน
 • วางแผนงานและติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง โดยประสานงานกับทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานปัญหา-อุปสรรคและพิจารณาการแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา-งานทาง
 • ประสบการณ์ 3-12 ปี ด้านออกแบบงานทาง งานถนน งานด้านสาธารณูปโภค
 • มีทักษะการใช้ Civil 3D, Auto CAD, MS. Word, MS. Excel, Power Point
 • มีประสบการณ์ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับถนนที่มีการออกแบบทางเรขาคณิตหรือประสบการณ์การจำลองการจราจรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ออกแบบงานโครงสร้างงานสะพาน, ถนนทางหลวง, ทางด่วน รวมทั้งงานวางผัง การวางแนวถนน ทางแยก หรือโครงการที่เกี่ยวกับงานการทาง
 • วิเคราะห์การจัดการจราจร (ระหว่างการก่อสร้างและเงื่อนไขถาวร)
 • จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

&nb

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการด้านการวางแผนวิเคราะห์ด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การสำรวจ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนาบุคลากร การวางแผนยุทธศาสตร์ และอื่นๆ เป็นค้น
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด ติดต่อประสานงาน พัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
 • ดูแลบริหารจัดการทีมงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำข้อเสนอ
 • บริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ของโครงการและฝ่าย
 • การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของโครงการ และระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ร่วมประชุมฝ่ายเพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายต่อฝ่ายบริหารทุกเดือน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านอาคารเขียว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป / มีใบเซอร์ Tree-A

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผน งบประมาณและกำกับควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบ
 • กำกับและควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมสนับสนุนข้อมูลประกอบการประเมินอาคารเขียวไทย พร้อมตรวจการติดตั้งและก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ประชุมติดตามงาน และเตรียมข้อมูลประชุม

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สย.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับและบริหารโครงการด้านการเงิน วางแผนงบประมาณโครงการ
 • ปฏิบัติงานมากกว่า 1 โครงการตามมอบหมาย
 • บริหารและจัดการโครงการ

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการออกแบบถนน สะพาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานออกแบบ
 • งานด้านเอกสาร

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านสิ่งแวดล้อมและการลงพื้นที่
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ได้
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงาน/li>
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับฟังความเห็น

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ได้
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทงานปิโตรเคมี

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202