ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาอาวุโส จำนวน 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงการสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาหรือเกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ด้านงานระบบสาธารณูปโภค/งานถนน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม MS. Word/ Excel/ Power Point/ AotoCad


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

บริหารจัดการงานโครงการในด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและขนส่งให้เป็นไปตามแผนงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท, เอก
2. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
3. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ภาษาที่เพิ่มเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น)


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักวิชาการสังคม 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้พื้นฐานในการวิจัยและทำงานชุมชน การบริหารจัดการประชุมสาธารณะ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเขียนรายงานสรุปการประชุมและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

3. ใช้โปรแกรม MS – Office, Power Point ได้ดี
4. สามารถทำงานเป็นและออกต่างจังหวัดได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมEIA/EHIA จากการพัฒนาโครงการต่างๆ การศึกษาวิจัยชุมชน วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและใช่้แนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วนงานราชการระดับต่างๆ โดยการทำงานทุกขั้นตอนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเเห็นอย่างครบถ้วน


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • กรุงเทพมหานคร, ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์/สาธารณสุข/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียน EIA อาคาร/สาธารณูปโภค/อุตสาหกรรม


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

เขียนรายงานด้าน EIA สามารถให้คำแนะนำการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ และสามารถนำเสนอรายงานต่อคณะทำงานผู้ชำนาญการ


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมชลประทาน
2. ประสบการณ์ 10-15 ปี ด้านบริหารโครงการ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

1. สามารถวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงการสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปวส. สาขาช่างสำรวจ


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

สำรวจทำแผนที่ด้วย GPS, Total Station และ Drone


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงาน และ ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: พนักงานผลิตเอกสาร 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ม.6 ขึ้นไป

2. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office เบื้องต้นได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • ผลิตเอกสาร
 • Print เอกสาร
 • เข้าเล่มรายงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำข้อมูล (ยังไม่จำกัดจำนวน)

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์ในการนำเข้าข้อมูล/เขียนแผนที่ทางอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • เขียนแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (2D), (3D) และนำเข้าข้อมูล/จัดทำข้อมูล GIS

สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก ซอยลาดพร้าว 117

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: วิศวกรโครงการ (วิศวกรโยธา) 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา (สามัญวิศวกร)
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอาคาร/ระบบสาธารณูปโภค
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office, Power Point, Auto CAD ได้

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างกับสภาพพื้นที่เดิมก่อนการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง บันทึกการปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202 (ศศินภา)

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาอาวุโส (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง) 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (สามัญวิศวกร)
2. ประสบการณ์ 15ปีขึ้นไป ด้านงานโยธา/สาธารณูปโภค/งานป้องกันตลิ่ง/ป้องกันน้ำท่วม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างและมีความรู้งานระบบไฟฟ้าพอสมควร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point /Autocad/ สามารถทำรายงาน และนำประชุมได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

1. ตรวจสอบ กำกับดูแล ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุและ Shopdrawing

2. จัดทำรายงานประจำเดือน ติดตาม/แก้ไขปัญหาในการก่อสร้างและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา


สถานที่ปฏิบัติงาน:

กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202 (ศศินภา)