ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีา
 • และงานอื่นๆ ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์งานเลขานุการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • จัดเตรียมเอกสารรายงานประจำเดือน-ประจำสัปดาห์
 • จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการ
 • พิมพ์เอกสารและงานด้านเอกสารทั้งหมด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับงานเขียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี
 • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาวิจัยและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
 • รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานเลขานุการส่วนงาน
 • งานจัดทำข้อเสนอ
 • งานด้านเอกสารภายในส่วนงาน
 • สนับสนุนงานของนักวิชาการภายในส่วนงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับและบริหารสัญญาก่อสร้างโครงกา
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม แบบก่อสร้างและข้อกำหนดโครงการ
 • ตรวจสอบและประเมินแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 • ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโคงการ
 • รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบแผนงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ งานเพิ่ม-ลดตามขอบเขตงานก่อสร้าง
 • ประชุมโครงการและติดตามงาน ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโครงการ

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT117

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • สามารถเขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • สามารถใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT117

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • มีประสบการณ์พัฒนา เขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • มีประสบการณ์พัฒนา เขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ Site งานต่างจังหวัดตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานสำรวจ
 • ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ลงพื้นที่งานสำรวจรังวัด
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการออกแบบถนน สะพาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานออกแบบ
 • งานด้านเอกสาร

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • ทำร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือ

 

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202