ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมดินและน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานศึกษาจัดทำแผนหลัก งานศึกษาความเหมาะสม หรืองานออกแบบเกี่ยวกับงานพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ หรืองานอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 • สามารถใช้โปรแกรม Hec-RAS, แบบจำลองสมดุลน้ำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านอุตุ-อุทกวิทยา
 • ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำและศึกษาสมดุลน้ำ
 • ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาด้านความต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : 39 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการที่หลากหลาย
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลบริหารจัดการทีมงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
 • วางแผนงาน และดำเนินงานไปตามแผนงานและเป้าหมายงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนด
 • ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำข้อเสนอ
 • บริหารงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ของฝ่าย
 • การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เจ้าของโครงการ ภายใน และระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ร่วมประชุมฝ่ายเพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้างานของฝ่ายต่อฝ่ายบริหารทุกเดือน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี, โท, เอก
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ภาษาที่เพิ่มเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านบริหารองค์กรหรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ
 • หมายเหตุ : ตำแหน่งงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ เสนอตามที่ท่านต้องการ หลังจากได้วิเคราะห์ธุรกิจของ COT แล้ว

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 124)

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป การควบคุมงานก่อสร้างและบริหารการก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สามัญวิศวกร)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างและบริหารสัญญาในตำแหน่ง Project Manager ของสัญญา
 • ตรวจสอบแบบ, เอกสารเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการ
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานโครงการและเอกสารโครงการ

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • ทำร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือ

 

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202