ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart e-fund)