วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ISO 9001:2015